WIATR W ?AGLE

puckre2WIATR W ?AGLE

 W naszej Szkole funkcjonuje Program Edukacji Morskiej, ktry ma wspomaga? rozwj osobowy ucznia i kszta?towa? jego poczucie zwi?zku z morzem i regionem. Wychowanie morskie realizowane jest  w r?nych aspektach ?ycia szkolnego.

Tradycj? Szko?y jest  pasowanie pierwszoklasistw na ucznia-?eglarza oraz chrzest morski dla uczniw klas IV, po ktrym zostaj? uroczy?cie przyj?ci do najstarszej grupy wiekowej.

Corocznie obchodzimy DNI PATRONA oraz rocznic? Za?lubin Polski z Ba?tykiem.

Na terenie Szko?y dla uczniw klas IV-VI dzia?a Szkolne Ko?o Ligi Morskiej oraz dla m?odszych dzieci K?ko Morskie.

Cz?onkowie Szkolnego Ko?a Ligi Morskiej i Rzecznej spotykaj? si? w pierwszy pi?tek miesi?ca o godz. 14.30, w sali 108.

Zaj?cia K?ka Morskiego odbywaj? si? w pi?tki od godz. 8.55 do 10.35, w sali nr 108.