Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Centrum Multimedialne

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) działa od 1 września 2006 roku w naszej bibliotece.
Centrum powstało w wyniku projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu "Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych".

Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Główne cele projektu:
- wykorzystania nowoczesnych technologii w oświacie,
- ułatwienie indywidualnego zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internetu oraz informacji multimedialnej przez uczniów i nauczycieli. 
- zwiększenie potencjału edukacyjnego bibliotek szkolnych, 
- wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, a także rodziców. 
- wspieranie realizacji zadań szkoły zapisanych w podstawie programowej, 
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
- wspieranie integracji dzieci i młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności fizycznej i intelektualnej, 
- umożliwienie uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły, a także rodzicom dostępu do Internetu poza lekcjami.
- stworzenie szans na promocję szkoły i biblioteki w środowisku szkolnym oraz pozaszkolnym, powszechne udostępnienie księgozbioru biblioteki dla potrzeb czytelników poprzez sieć Internetu. 


W ramach projektu biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej im M. Zaruskiego w Pucku otrzymała sprzęt komputerowy i oprogramowanie: 4 stanowiska komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, kopiarka). Każdy komputer pracuje w systemie operacyjnym Windows XP, ma zainstalowany pakiet Office 2003, oprogramowanie zabezpieczające CENZOR, program antywirusowy. Wszystkie stanowiska komputerowe posiadają dostęp do Internetu. Udostępniane również są programy multimedialne: Atlas świata PWN(edycja 2005), Powszechna Encyklopedia PWN( edycja 2006), Słowniki PWN: Słownik języka polskiego, Słownik wyrazów obcych, Słownik ortograficzny, Słownik poprawnej polszczyzny oraz wiele innych.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ICIM

Centrum służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji.

ZASADY KORZYSTANIA ZE STANOWISKA KOMPUTEROWEGO

1. Z Centrum Multimedialnego mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice Szkoły Podstawowej im. M. Zaruskiego w Pucku.

2.     Opiekunem Centrum Multimedialnego jest nauczyciel biblioteki.Nadzór techniczny sprawuje informatyk.

3. Centrum Multimedialne jest czynne codziennie w godzinach pracy biblioteki. Uczniom nie udostępnia się stanowisk komputerowych podczas przerw oraz zajęć szkolnych uczniów.

4.     Przy jednym stanowisku komputerowym może pracować jedna osoba. W przypadku wielu chętnych można zapisać się na określony dzień i godzinę.

5.     Każdy korzystający z Centrum ma obowiązek wpisać się do zeszytu korzystania z komputerów. Wpisanie się do zeszytu korzystania z komputerów jest potwierdzeniem znajomości i zobowiązaniem ścisłego przestrzegania przepisów BHP, przepisów p-poż. oraz Regulaminu Centrum Multimedialnego.

6.     Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz. i może być przedłużony lub skrócony tylko w szczególnym przypadkach po uzyskaniu zgody opiekuna Centrum Multimedialnego.

7.     Komputer uruchamia i wyłącza nauczyciel biblioteki. Przed przystąpieniem do pracy użytkownik komputera powinien zgłosić bibliotekarzowi chęć przystąpienia do pracy.

8.     Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie do celów edukacyjnych: poszukiwanie materiałów w multimedialnych programach edukacyjnych, wykonywanie prac do nauki własnej oraz na zajęcia lekcyjne.

9.     Internet jest rozszerzeniem i uzupełnieniem oferty biblioteki szkolnej, dlatego może być wykorzystywany wyłącznie w celu poszukiwania materiałów potrzebnych do nauki (uczniowie), nauczania (nauczyciele) i dokształcania (pozostali czytelnicy).

10. Uczeń w przypadku korzystania z Internetu - określa nauczycielowi biblioteki tematykę poszukiwanych informacji.

11. Programy multimedialne udostępniane są jedynie na miejscu. Nie ma możliwości wypożyczania ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą skorzystać z programów w pracowni informatycznej.

12. Korzystać można tylko  z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.

13. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Nauczyciel biblioteki nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu lub udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów przez użytkownika. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.

14. Do kopiowania materiałów można używać własnego przenośnika materiałów(sformatowanego lub sprawdzonego programem antywirusowym w obecności nauczyciela bibliotek ) lub PenDrive.

15. Z druarki, kopiarki i skanera korzysta się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą opiekuna Centrum Multimedialnego. Każde zauważone nieprawidłowości w pracy urządzeń powinny być natychmiast zgłoszone opiekunowi centrum. Jeśli uczeń na początku pracy stwierdzi braki w sprzęcie lub wadliwe działanie oprogramowania, powinien zgłosić to opiekunowi. Jeśli po zakończeniu zajęć stwierdzone zostaną jakieś nieprawidłowości, wówczas odpowiada za nie korzystający.

16. Korzystanie z nagrywarki będzie możliwe po uzgodnieniu zasad z nauczycielem prowadzącym zajęcia lub opiekunem pracowni.

17. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad nauczyciel biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

18. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi biblioteki.

19.  Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

20. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela biblioteki (najczęściej do końca roku szkolnego).

24. Użytkownicy mogą zgłaszać inicjatywy i pomysły dotyczące Centrum.

ZABRANIA SIĘ

1. Nie wolno korzystać ze stron poświęconych agresji, pornografii,przemocy i przeglądania stron www prezentujacych treści nieetyczne.

2. Nie można wykorzystywać komputera do gier i  zabaw /w szczególności czatów /, a także odwiedzania tych stron.

3. Zabrania się przechowywania na serwerze sieciowym plików z muzyką i filmami.

4. Zakazuje się korzystania z programów "pirackich" oraz programów zarażonych wirusem.

5. Zakazuje się dokonywania jakichkolwiek przełączeń instalacji elektrycznych i dołączania urządzeń peryferyjnych bez zgody opiekuna Centrum   Multimedialnego.

6. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie zasobów szkolnej sieci komputerowej do celów komercyjnych bez zgody Dyrektora szkoły.

7. Zabrania się wnoszenia i spożywania napojów oraz artykułów spożywczych.

8. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad nauczyciel biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

Data dodania: 2019-01-30 22:30:43
Data edycji: 2019-01-30 22:30:58
Ilość wyświetleń: 6513
wstecz

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej