Opłata za obiady za m-c maj wynosi 52,50 zł. Opłata za obiady za m-c maj wynosi 52,50 zł. Opłata za obiady za m-c maj wynosi 52,50 zł. Opłata za obiady za m-c maj wynosi 52,50 zł.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego w Pucku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji www.sppuck.pl.

 

Data publikacji strony internetowej:1.03. 2019. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
 • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
 • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

w Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku

 • Liczba budynków, w których szkoła prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

Budynek „A”

Adres: ul. Przebendowskiego 27, 84-100 Puck

Budynek „B”

Adres: ul. Nowy Świat 12, 84-100 Puck

 • Rozwiązania architektoniczne

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek „A”
Wejście główne do budynku szkoły zaprojektowano od strony południowej. Istnieją trzy dostępne dla uczniów wejścia.

 • Wejście główne do budynku szkoły posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 • Do drugiego wejścia od strony zachodniej do szatni budynku prowadzą schody.
 • Trzecie wejście od strony północnej budynku prowadzi z podwórza szkoły. Wejście to posiada dwa stopnie schodowe. Wejściem tym wchodzą uczniowie pod nadzorem nauczyciela sprawującego w danym momencie opiekę.

            Budynek „B”

            Wejście główne do szkoły zaprojektowano od strony zachodniej.

 • Wejście główne do budynku szkoły posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, istnieje możliwość skorzystania ze schodołazu.
 • Do drugiego wejścia od strony parkingu od strony północnej budynku prowadzą schody.
 • Trzecie i czwarte wejście od strony południowej budynku szkoły prowadzi z podwórza szkoły. Wejścia te posiadają dwa stopnie schodowe i wchodzą nimi uczniowie pod nadzorem nauczyciela sprawującego w danym momencie opiekę.

 

         Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
         Budynek „A”

            W budynku szkoły znajdują się 4 kondygnacje:

 • Piwnica z pomieszczeniami gospodarczymi, do której prowadzą schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych.
 • Parter
 • I piętro, na które prowadzą schody dwuetapowe. Jest możliwość skorzystania z windy przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych
 • II piętro, na które prowadzą schody dwuetapowe. Jest możliwość skorzystania z windy przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych

Budynek szkoły wyposażony jest w windę, którą można dostać się na każdą kondygnację szkoły poza piwnicą, w której znajdują się pomieszczenia gospodarcze, do których uczniowie nie mają dostępu. Winda jest umieszczona w świetle klatki schodowej i przystosowana jest do przewozu osób niepełnosprawnych. Winda spełnia wszystkie wymagania i posiada atesty. Jest na bieżąco konserwowana i sprawdzana. Sala gimnastyczna znajduję się na parterze i jest dostępna dla każdego.

Budynek „B”

W budynku szkoły znajdują się 4 kondygnacje:

 • Piwnica z pomieszczeniami gospodarczymi, do której prowadzą schody. Możliwość skorzystania ze schodołazu.
 • Parter – dostęp z wykorzystaniem schodołazu
 • I i II piętro, na które prowadzą schody dwuetapowe. Jest możliwość skorzystania ze schodołazu.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych
Szkoła w żadnym z budynków nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

W budynku „A” (na poziomie I piętra) znajduje się toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych (drzwi umożliwiające wjechanie wózkami, uchwyty).

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Budynek „A”

Miejsca takie znajdują się na parkingu szkoły od wejścia głównego od strony południowej i są odpowiednio oznakowane. W związku z tym dostęp z parkingu do budynku szkoły nie posiada żadnych ograniczeń.

Budynek „B”

Brak dostępności miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Na podstawie zarządzenia Dyrektora szkoły do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Budynek „A” i „B”

Osoba z psem przewodnikiem/asystującym. – podchodzi do okienka, pracownik szkoły udziela informacji i służy pomocą w calu załatwienia sprawy.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zdzisław Pruchniewski, adres e-mail: sppuck@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 673 27 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

 

Data dodania: 2020-04-01 13:16:05
Data edycji: 2021-03-01 14:01:52
Ilość wyświetleń: 5130
wstecz

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej