Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Na czym polega integracja w szkole

Na czym polega integracja w szkole

 

 

 „Każde dziecko ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie"

Maria Grzegorzewska

               Kształcenie integracyjne polega na organizacji wspólnego kształcenia i wychowania uczniów pełnosprawnych – zdrowych i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Głównym celem takiego kształcenia jest stworzenie warunków do optymalnego, maksymalnego i wszechstronnego rozwoju zarówno intelektualnego jak  i emocjonalno – społecznego tych uczniów.

Dlaczego warto zapisać dziecko do klasy integracyjnej ?                

 

 • Ze względu na mniejszą liczebność klasy od 15 do 20, w tym najczęściej do 5 dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym,

 

 • Na obecność dwóch nauczycieli –jeden nauczyciel przedmiotu oraz  nauczyciel ze specjalnym przygotowanie pedagogicznym, który wspiera dzieci z orzeczeniami.

 

              Często jednak nauczyciele  w różnych momentach lekcji wymieniają się zadaniami. Bywa, że nauczyciel wspierający, widząc kłopoty z wykonaniem zadania przez zdrowego ucznia, udziela mu pomocy. Taki sposób pracy sprawia, że uczniowie mają większe poczucie wsparcia, każdy uczeń jest zauważony i dowartościowany, każdy może odnieść sukces,  co przekłada się na atmosferę w klasie.

 

Klasyfikacje uczniów do klas integracyjnych

 1. Do klas integracyjnych przyjmuje się dzieci zdrowe i niepełnosprawne (na wniosek rodziców, prawnych opiekunów).
 2. Dzieci niepełnosprawne, które chcą uczyć się w klasie integracyjnej, muszą przejść badanie w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i uzyskać orzeczenie Zespołu Orzekającego o potrzebie kształcenia w klasie integracyjnej.

 

Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież posiadających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego:

1)   niepełnosprawne:  niesłyszących,   słabosłyszące,  niewidome, słabowidzące,

z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

 i  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zwanych dalej „uczniami niepełnosprawnymi”,

2)   niedostosowane społeczniezwanych dalej „uczniami niedostosowanymi społecznie”,

3)   zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zwanych dalej „uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym”.

 

Korzyści dla zdrowego dziecka

Bezpośrednie przebywanie w różnych sytuacjach, nie tylko szkolnych, z osobami niepełnosprawnymi, chorymi,  z zaburzonym rozwojem :

 • uczy cierpliwości i tolerancji,
 • uczy serdeczności i wzajemnej pomocy,
 • kształtuje poczucie odpowiedzialności i wrażliwości społecznej,
 • rozwija poczucie zrozumienia i akceptacji różnic miedzy ludźmi;
 • pozwala doceniać także własne atuty, np. te, że jest zdrowe, dobrze rozwinięte fizycznie

             i intelektualnie.

Znaczenie ma usposobienie dziecka zdrowego, jego dojrzałość społeczna, empatia i otwartość na innych rówieśników, które po prostu są konieczne,   by być w zespole integracyjnym.

 

 

Organizacja pracy w klasach integracyjnych:

           W klasie integracyjnej realizowany jest taki sam program nauczania szkoły masowej, jak w każdej innej, równoległej klasie. Realizuje się tu podstawę programową kształcenia ogólnego. Uczniowie pracują w oparciu o obowiązujące w szkole podręczniki. Ilość godzin dydaktycznych jest taka sama, jak w pozostałych klasach na danym poziomie edukacyjnym. Wszyscy uczniowie pracują na lekcji opierając się na tym samym temacie, ale w stopniu zależnym od własnych możliwości intelektualnych.

                  Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną na podstawie opracowanego Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET-u), realizują treści dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i możliwości, współtworząc tę samą jednostkę lekcyjną.

Program – IPET opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Opracowuje go  zespół, który tworzą nauczyciele  i specjaliści, prowadzący zajęcia z uczniem, a w przypadku zwany dalej „zespołem”.

           Zespół opracowuje program po dokonaniu Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowani

i modyfikacji programu oraz dokonywaniu dwa razy w roku szkolnym  wielospecjalistycznych ocen.

             W zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego  – wybrane zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów.

 

Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mają dodatkowe zajęcia. 

     W naszej szkole proces nauczania i wychowania uczniów niepełnosprawnych oraz zdrowych z określonymi dysfunkcjami wspierają następujące formy pracy dydaktycznej i wychowawczej:

 

 • Terapia logopedyczna- terapia dzieci z wadami wymowy oraz z zaburzeniami mowy. Terapia jest bardzo ważna, gdyż mowa ma bezpośredni wpływ na kontakty z rówieśnikami, a także ma swoje odbicie w osiągnięciach edukacyjnych .

   

 • Terapia pedagogiczna–(zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) oddziaływania terapeutyczne stosowane wobec dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

 

 • Rewalidacja indywidualna/grupowa- celem zajęć jest dążenie do optymalnego usprawniania funkcji psychicznych i fizycznych ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia odbywają się indywidualnie/grupowo raz lub dwa razy w tygodniu.

 

 • Socjoterapiazajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne- grupowe zajęcia mające na celu zmniejszenie zaburzeń zachowania, rozwój i psychoedukację. Zmiany te dokonują się dzięki wykorzystaniu interakcji jakie zachodzą między członkami grupy.

 

 • Terapia Integracji Sensorycznej – Terapia SI - innowacyjna forma terapeutyczna poprawiająca funkcjonowanie układów zmysłowych oraz wszelkich interakcji człowieka z otoczeniem. Pozwala segregować, porządkować i składać razem pojedyncze bodźce w pełne funkcje mózgu.    Ma ona formę zabawy naukowej z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu, który sprawia dzieciom przyjemność.

  

 • EEG Biofeedback(Neurofeedback) – metoda terapeutyczna - dotycząca zmian aktywności bioelektrycznej określonych obszarów mózgu. Dzięki biologicznego sprzężeniu zwrotnemu uczeń  może świadomie zmieniać wzorzec fal wytwarzanych w mózgu, co pozwala wpływać na skuteczność jego funkcjonowania.

  

 

 • Spotkania z psychologiem- spotkania psychologa z dziećmi, które potrzebują wsparcia

w trudnych sytuacjach rozwojowych lub rodzinnych. Konsultacje dla rodziców dają możliwość opowiedzenia o swoich problemach, przyjrzenia się trudnościom oraz uzyskania informacji

o sposobach poradzenia sobie.

 

 • Spotkania z pedagogiem- polegają na udzielaniu uczniom wszechstronnej pomocy poprzez: podejmowane działania profilaktyczno - wychowawcze, spotkania z rodzicami, organizację różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

System oceniania w klasach integracyjnych

           System oceniania w klasach integracyjnych jest spójny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Nauczyciele uczący w klasach integracyjnych są zobowiązani do dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających to kształceni u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom, wynikającym z programu nauczania. Oceniając uczniów z orzeczeniami nauczyciele uwzględniają nade wszystko postępy poszczególnych uczniów oraz biorą pod uwagę wkładany wysiłek i stopień wywiązywania się z obowiązków szkolnych.

 

           

    

  

 Pierwsza klasa   integracyjna w naszej szkole, została  utworzona  w  roku szkolnym 1999 / 2000.    Do dziś, wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci i ich rodziców, kontynuujemy tę formę kształcenia.

 

                                                                                                                                     Zapraszamy.

Data dodania: 2023-02-18 19:31:01
Data edycji: 2023-02-18 19:31:16
Ilość wyświetleń: 294
wstecz

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej