Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Logo Rady Rodziców - konkurs

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady konkursu plastycznego na „LOGO RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTWOWEJ IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO W PUCKU” („Konkurs”)

2. Organizatorem Konkursu jest Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego, ul. Przebendowskiego 27, 84-100 Puck (Organizator”)

3. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne

4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie uczniowie Szkoły Podstawowej w Pucku oraz uczniowie klas gimnazjalnych („Uczestnik/cy”)

5. Regulamin Konkursu jest zamieszczony na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Pucku w zakładce Rada Rodziców, na tablicy ogłoszeń Rady Rodziców i na Facebooku Rady Rodziców

6. Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu

7. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego symbolu graficznego Rady Rodziców.

II. CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs trwa w okresie od 31.10.2017r do 20.11.2017r.

2. W okresie trwania Konkursu Uczestnik Konkursu będzie mógł zgłaszać do Konkursu prace konkursowe stanowiące projekt Logo Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Pucku

3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 24.11.2017r.

4. Podsumowanie całości Konkursu oraz prezentacja zwycięskich prac nastąpi w dniu 3.12.2017 w trakcie Festynu Świątecznego

III. NAGRODY

1.W Konkursie przewidziane są 3 nagrody główne:

I miejsce – dyplom, wartościowa nagroda rzeczowa oraz nagroda książkowa

II miejsce – dyplom oraz nagroda książkowa

III miejsce – dyplom oraz nagroda książkowa

2. Jury przyzna również wyróżnienia i dyplomy.

IV ZASADY KONKURSU

1. Pracą konkursową jest projekt plastyczny na LOGO Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Pucku, wykonany przez Uczestnika w kolorze. Praca konkursowa powinna być przekazana w formie papierowej. LOGO wykorzystywane będzie m. in. jako znak graficzny lub obrazkowy na stronie internetowej Rady Rodziców, pismach, ogłoszeniach, pieczątkach, naklejkach itp.

2. W celu wzięcia udziału w Konkursie i uzyskania statusu Uczestnika Konkursu, Uczestnik powinien przekazując pracę konkursową załączyć formularz zgłoszeniowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych Uczestnika.

3. Prace konkursowe winny być przekazane do Sekretariatu Szkoły w zamkniętej kopercie opisanej imieniem, nazwiskiem i klasą do dnia 20.11.2017r. W przypadku, gdy praca jest wykonana techniką komputerową należy ją przekazać w dwóch wersjach:

  • •wydruk w opisanej kopercie złożonej w „Skrzynce Kontaktów z RR” w przedsionku Szkoły
  • •mailowo – w postaci pliku na adres rr.sppuck@wp.pl podając swoje imię, nazwisko, klasę.

5. Praca konkursowa niezależnie od załączenia formularza zgłoszeniowego winna być na odwrotnej stronie podpisana imieniem i nazwiskiem Uczestnika, ze wskazaniem klasy.

6. Zgłoszenie pracy konkursowej przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem na Organizatora wszelkich autorskich praw majątkowych do Prac Konkursowych bez żadnych ograniczeń terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili zgłoszenia polach eksploatacji obejmujących w szczególności prawo do rozpowszechniania, używania, dostosowywania, edytowania i wielokrotnego publikowania Pracy Konkursowej w dowolny sposób, zarówno w celach komercyjnych jak i niekomercyjnych, z prawem tworzenia dzieł zależnych.

7. Autor Pracy Konkursowej przez fakt zgłoszenia swego uczestnictwa zobowiązuje się nie wykonywać względem Organizatora ani jakichkolwiek jego następców prawnych swoich autorskich praw osobistych.

8. Uczestnikowi nie należy się jakakolwiek należność od Organizatora z tytułu uczestnictwa w Konkursie.

V. SPOSÓB ROZLICZANIA KONKURSU

1. Oceny oraz wyboru najlepszych prac dokona Komisja konkursowa powołana przez Radę Rodziców

2. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 3.12.2017 na Festynie Świątecznym w Szkole Podstawowej w Pucku

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział, Uczestnik akceptuje treść Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na opisane w nim zasady prowadzenia Konkursu.

2. Niniejszy Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce Rada Rodziców oraz na Facebooku Rady Rodziców.

Data dodania: 2019-02-03 15:06:53
Data edycji: 2019-02-03 15:07:16
Ilość wyświetleń: 906
wstecz

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook