Україно, ми з тобою!!!! Україно, ми з тобою!!!! Україно, ми з тобою!!!! Україно, ми з тобою!!!!

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

  EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA W NASZEJ SZKOLE

„Każde dziecko ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie"

Maria Grzegorzewska

 

 

 

Na czym polega integracja w szkole?

Kształcenie integracyjne polega na organizacji wspólnego kształcenia i wychowania uczniów pełnosprawnych – zdrowych i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Głównym celem takiego kształcenia jest stworzenie warunków do optymalnego, maksymalnego i wszechstronnego rozwoju zarówno intelektualnego jak  i emocjonalno – społecznego tych uczniów.

Dlaczego warto zapisać dziecko do klasy integracyjnej 

 

 • Ze względu na mniejszą liczebność klasy

od 15 do 20, w tym najczęściej do 5 dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym,

 • Na obecność dwóch nauczycieli jeden nauczyciel przedmiotu oraz  nauczyciel ze specjalnym przygotowanie pedagogicznym, który wspiera dzieci z orzeczeniami.

Często jednak nauczycielew różnych momentach lekcji wymieniają się zadaniami. Bywa, że nauczyciel wspierający, widząc kłopoty z wykonaniem zadania przez zdrowego ucznia, udziela mu pomocy. Taki sposób pracy sprawia, że uczniowie mają większe poczucie wsparcia, każdy uczeń jest zauważonyi dowartościowany, każdy może odnieść sukces. co przekłada się na atmosferę w klasie.

Klasyfikacje uczniów do klas integracyjnych

 1. Do klas integracyjnych przyjmuje się dzieci zdrowe i niepełnosprawne (na wniosek rodziców, prawnych opiekunów).
 2. Dzieci niepełnosprawne, które chcą uczyć się w klasie integracyjnej, muszą przejść badanie w PoradniPsychologiczno-Pedagogicznej i uzyskać orzeczenie Zespołu Orzekającegoo potrzebie kształcenia w klasie integracyjnej.

 

Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież posiadających orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego:

1) niepełnosprawne:  niesłyszących,   słabosłyszące,  niewidome, słabowidzące,z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergerai z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zwanych dalej „uczniami niepełnosprawnymi”,

2) niedostosowane społecznie, zwanych dalej „uczniami niedostosowanymi społecznie”,

3) zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zwanych dalej „uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym”.

 

Korzyści dla zdrowego dziecka

Bezpośrednie przebywanie w różnych sytuacjach, nie tylko szkolnych, z osobami niepełnosprawnymi, chorymi,  z zaburzonym rozwojem :

 • uczy cierpliwości i tolerancji,
 • uczy serdeczności i wzajemnej pomocy,
 • kształtuje poczucie odpowiedzialności i wrażliwości społecznej,
 • rozwija poczucie zrozumienia i akceptacji różnic miedzy ludźmi;
 • pozwala doceniać także własne atuty, np. te, że jest zdrowe, dobrze rozwinięte fizycznie i intelektualnie

Znaczenie ma usposobienie dziecka zdrowego, jego dojrzałość społeczna, empatiai otwartość na innych rówieśników, które po prostu są konieczne, by być w zespole integracyjnym.

 

Organizacja pracy w klasach integracyjnych:

W klasie integracyjnej realizowany jest taki sam program nauczania szkoły masowej, jak w każdej innej, równoległej klasie. Realizuje się tu podstawę programową kształcenia ogólnego. Uczniowie pracują w oparciu o obowiązujące w szkole podręczniki. Ilość godzin dydaktycznych jest taka sama, jak w pozostałych klasach na danym poziomie edukacyjnym.Wszyscy uczniowie pracują na lekcji opierając się na tym samym temacie, ale w stopniu zależnym od własnych możliwości intelektualnych.

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną na podstawie opracowanegoIndywidualnegoProgramuEdukacyjno-Terapeutyczny (IPET-u), realizują treści dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i możliwości, współtworząc tę samą jednostkę lekcyjną.

Program -IPETopracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Opracowuje go  zespół, który tworzą nauczycielei specjaliści, prowadzący zajęcia z uczniem, a w przypadku zwany dalej „zespołem”.

Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniui modyfikacji programu oraz dokonywaniu dwa razy w roku szkolnym  wielospecjalistycznych ocen.

W zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego – wybrane zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów.

Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mają dodatkowe zajęcia. W naszej szkole proces nauczania i wychowania uczniów niepełnosprawnych oraz zdrowych z określonymi dysfunkcjami wspierają następujące formy pracy dydaktycznej i wychowawczej:

 • Terapia logopedyczna- terapia dzieci z wadami wymowy oraz z zaburzeniami mowy. Terapia jest bardzo ważna, gdyż mowa ma bezpośredni wpływ na kontakty z rówieśnikami, a także ma swoje odbicie w osiągnięciach edukacyjnych .

 • Terapia pedagogiczna–(zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) oddziaływania terapeutyczne stosowane wobec dzieci zespecyficznymi trudnościami w uczeniu się.

 

 • Rewalidacja indywidualna/grupowa- celem zajęć jest dążenie do optymalnego usprawniania funkcji psychicznych i fizycznych ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia odbywają się indywidualnie/grupowo raz lub dwa razyw tygodniu.

 • Socjoterapia/ zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne- grupowe zajęcia mające na celu zmniejszenie zaburzeń zachowania, rozwój i psychoedukację. Zmiany te dokonują się dzięki wykorzystaniu interakcji jakie zachodzą między członkami grupy.
 • Terapia BiofeedbackEEG - metoda terapeutyczna  zwiększająca skuteczność funkcjonowania naszego mózguw oparciu o bioelektryczny trening fal mózgowych.

 

 • Spotkania z psychologiem- spotkania psychologa z dziećmi, które potrzebują wsparcia w trudnych sytuacjach rozwojowych lub rodzinnych. Konsultacje dla rodziców dają możliwość opowiedzenia o swoich problemach, przyjrzenia się trudnościom oraz uzyskania informacji o sposobach poradzenia sobie.

 

 • Spotkania z pedagogiem- polegają na udzielaniu uczniom wszechstronnej pomocy poprzez: podejmowane działania profilaktyczno - wychowawcze, spotkania z rodzicami, organizację różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

System oceniania w klasach integracyjnych

System oceniania w klasach integracyjnych jest spójny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.Nauczyciele uczący w klasach integracyjnych są zobowiązani do dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia,w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających to kształceni u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom, wynikającym z programu nauczania.Oceniając uczniów z orzeczeniaminauczyciele uwzględniają nade wszystko postępy poszczególnych uczniów oraz biorą pod uwagę wkładany wysiłek i stopień wywiązywania się z obowiązków szkolnych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska, w roku szkolnym 1999 / 2000,  

po raz pierwszy została utworzona w naszej szkole klasa integracyjna.

Data dodania: 2019-04-26 08:26:02
Data edycji: 2019-04-26 08:55:33
Ilość wyświetleń: 1381
wstecz

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook