Comenius
ZAKO?CZENIE COMENIUSA

p1120388Wraz z ko?cem roku zako?czyli?my rwnie? projekt COMENIUS. Projekt w ktrym czynnie uczetniczyli?my przez ostatnie 2 lata. Nasza szko?a oraz szko?y z Lavis i Stein dzieki temu przedsi?wzi?ciu mia?y mozliwo?? nie tylko poznania tradycji i obyczajw zaprzyja?nionych regionw, ale tak?e wymiany w?asnych standardw, do?wiadcze? i umiej?tno?ci.

 
POCZ?TKI COMENIUSA

pb270113

Szko?a Podstawowa w Pucku od roku szkolnego 2010-2011 realizuje przy wsparciu Komisji Europejskiej partnerski projekt szk? Comenius - uczenie si? przez ca?e ?ycie. W projekcie uczestnicz? szko?y z Polski (Puck), Niemiec ( Stein) i W?och (Lavis).

 
WIZYTA W SZKOLE NIEMIECKIEJ W STEIN

dsc_0797W dniach 23.11- 29.11. 2010r. nauczyciele ze szko?y w Pucku wzi?li udzia? w spotkaniu partnerskim w ramach realizacji projektu Comenius w niemieckiej szkole podstawowej w Stein.

 

 
WIZYTA W SZKOLE W?OSKIEJ W LAVIS

dsc_0187Nauczyciele ze Szko?y Podstawowej w Pucku w dniach 28.02-06.03.2011 wzi?li udzia? w spotkaniu partnerskim projektu Comenius we w?oskiej szkole w Lavis. Tematem tego spotkania by? karnawa? i tradycje z nim zwi?zane w poszczeglnych krajach. 

 
SPOTKANIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PUCKU

dsc_0311W dniach 23-30.05.2011r. nasza szko?a go?ci?a w ramach realizacji projektu Comenius nauczycieli ze szk? w Stein i Lavis.

 

 
WIZYTA W SZKOLE NIEMIECKIEJ W STEIN

dsc05479W dniach 12-16.09 2011r. Nauczyciele ze Szko?y Podstawowej w Pucku uczestniczyli w spotkaniu w szkole niemieckiej w Stein w ramach realizacji projektu Comenius , ktrego tematem by? pocz?tek roku szkolnego.

 

 
GO?CIMY STEIN ORAZ LAVIS

image403W tym roku przed ?wietami Wielkanocnymi go?cili?my przyjaci? ze Stien i Lavis.

Zapraszamy do galerii:)