LOKALNE SPOTKANIE EDUKACYJNE MA?EGO MISTRZA

p5181350 630x40018 maja w naszej szkole odby?o si?  na Lokalne Spotkanie Edukacyjne dla nauczycieli ucz?cych w swoich szko?ach Ma?ych Mistrzw w naszym regionie. Dzi?ki spotkaniu mi?li?my okazj? podsumowa? rok z Ma?ym Mistrzem i podzieli? si? swoimi spostrze?eniami, pomys?ami, praktykami. By?a to rwnie?  mo?liwo?? zapoznania si? z innymi nauczycielami dzia?aj?cymi w bliskim otoczeniu. Nauczyciel Ekspert naszego regionu Joanna Cierpia?kowska mia?a mo?liwo?? zaprezentowania dobrych praktyk stosowanych we w?asnej szkole ze swoj? klas? 1e.

 

Lokalne Spotkania Edukacyjne mia?o na celu rwnie? zaplanowanie wsplnych dzia?a? w regionie, organizacj? imprez mi?dzyszkolnych w ramach Ma?ego Mistrza oraz nawi?zanie kontaktu z animatorami najbli?szych orlikw. Wst?pnie uda?o si? zaplanowa? pierwsze spotkania ju? na czerwiec. Dzi?kujemy szkole SOSW nr 2 z Wejherowa, SP nr 10 z Rumi, SP nr 5  z Redy, SSP nr 1 z Wejherowa oraz SP z Jastarni, SPPuck za udzia? w warsztatach.