CHRZEST MORSKI 2012

imgp1671Dnia 24 lutego odby? si? Chrzest Morski dla maluchw z K?ka Morskiego. Uroczysto?? przygotowali starsi koledzy ze Szkolnego Ko?a Ligi Morskiej i Rzecznej.

 

Przyj?cie  rozpocz??o si? uroczystym przybyciem Neptuna i jego ?ony Prozerpiny w otoczeniu krlewskiej ?wity (syren, konika morskiego i diab?w). Neptun przywita? ubiegaj?cych si? o chrzest i nagle zgas?o ?wiat?o. Okaza?o si?, ?e diab?y porwa?y jedn? z dziewczynek. Krl Mrz wyznaczy? dzieciom zadania do wykonania , aby odzyska? uprowadzon? kole?ank?. By?y to nast?puj?ce konkurencje:

-przelewanie wody,

- przenoszenie woreczka na wio?le,

- przej?cie przez ko?o ratunkowe,

- przenoszenie przez rzek?,

- rzut woreczkiem do ko?a,

- zabawa w skojarzenie

Neptun doceni? du?e zaanga?owanie maluchw i  pozwoli? wypu?ci? uwi?zion? Julk?. Nast?pnie odby? si? uroczysty Chrzest Morski. W?adca Mrz i Oceanw wszystkim nada? morskie imiona oraz pocz?stowa? uczestnikw napojem z glonw oraz wr?czy? pami?tkowe dyplomy.

Dzieci by?y zadowolone z faktu, ?e s? ju? WILKAMI MORSKIMI .

Po Chrzcie odby? si? pocz?stunek i dalsza zabawa.

Napisa?a Ma?gorzata Treppner