POCZ?TKI COMENIUSA

pb270113

Szko?a Podstawowa w Pucku od roku szkolnego 2010-2011 realizuje przy wsparciu Komisji Europejskiej partnerski projekt szk? Comenius - uczenie si? przez ca?e ?ycie. W projekcie uczestnicz? szko?y z Polski (Puck), Niemiec ( Stein) i W?och (Lavis).

Projekt realizowany przez nasze szko?y pod nazw? ?wi?ta i zwyczaje w ci?gu roku skupia si? wok? ?wi?t i tradycji w krajach partnerskich. Zak?ada on wykonywanie zada? przez uczniw pod kierunkiem nauczycieli oraz wymian? do?wiadcze? i dzia?a? nauczycieli zwi?zanych z dydaktyk?, profilaktyk?, dzia?aniami wychowawczymi oraz zarz?dzaniem szko??.

Realizacja projektu wi??e si? z wizytami nauczycieli w szko?ach partnerskich, ktrzy przedstawiaj? wyniki pracy przy  projekcie w swoich klasach, prowadz? oraz hospituj? zaj?cia w szkole gospodarzy spotkania, a tak?e uczestnicz? w spotkaniach dyskusyjnych z kolegami z krajw partnerskich. Projekt zak?ada 6 wizyt partnerskich: 2 wizyty w Niemczech, 2 we W?oszech i 2 w Polsce.

Uczniom szk? uczestnictwo w projekcie pozwoli:

-        pozna?, zrozumie? i praktycznie wykorzysta? r?nice i podobie?stwa ?wi?teczne w krajach partnerskich

-        rozwija? zrozumienie dla inno?ci ?wi?t i zwyczajw

-        zdobywa? pierwsze do?wiadczenia z innymi j?zykami, w ktrych poznaj? s?owa, piosenki i rymy

-        nawi?za? przyjacielskie kontakty z uczniami z krajw uczestnicz?cych

-        poj?? sens i konieczno?? poznanie j?zyka obcego

-        rozwin?? wi?ksz? motywacj? do nauki.

 Zanim z?o?ono wniosek projektowy nauczyciele z trzech krajw ( Polski, W?och, Niemiec) uczestniczyli w spotkaniu przygotowawczym (listopad 2009) w niemieckiej szkole z Stein, ktra pe?ni rol? szko?y koordynuj?cej. Tam ustalono temat projektu i wyznaczono zadania. I tak rozpocz??a si? przygoda z projektem Comenius.