Indywidualizacja...
ZAJ?CIA MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE Indywidualizacja...

imgp8489 650x488W przyrodzie nic nie ginie :)

Wiosenna pogoda sprzyja prowadzeniu obserwacji przyrodniczych w terenie. Mali odkrywcy zdobyli informacje na temat zjawiska kr??enia materii organicznej w przyrodzie.

 
ZAJ?CIA MATEMATYCZNE

1 650x488Celem nauczycieli prowadz?cych te zaj?cia jest wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez rozwijanie jego kompetencji matematycznych . Dzi?ki ciekawej formie dzieci ch?tnie pracuj?, doskonal? umiej?tno?ci takie jak: technika rachunkowa, logiczne my?lenie, s?uchanie ze zrozumieniem oraz wsp?praca w grupie. Staramy si? rwnie? , aby nauka matematyki by?a dla dzieci dobr? zabaw?

 
ZAJ?CIA MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE

imgp7782 650x483"POBUDKA DLA PRZYRODY"

Wyruszyli?my na poszukiwanie przedwio?nia. Przyroda mi?o nas zaskoczy?a:

S?onko coraz wy?ej si? po niebie toczy.. Otworzyli?my  szeroko i uszy, i oczy,

 
ZAJ?CIA MATEMATYCZNO -PRZYRODNICZE

imgp1973"WRA?LIWO?? I WIEDZA MOBILIZUJ? DO DZIA?ANIA"

Zaj?cia adresowany s? do uczniw kl. I-III,  szczeglnie uzdolnionych, rozwijaj?cych swoje zainteresowania matematyczno -?? przyrodnicze. Uczniowie w czasie zaj?? pod kierunkiem nauczyciela dokonuj?  obserwacji przyrodniczych w terenie, a spostrze?enia notuj?  w dzienniczku obserwacji.

 
HARMONOGRAM ZAJ??

Harmonogram zaj?? w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania"

w roku szkolnym 2012-2013

 
CO TO ZA PROJEKT....

W NASZEJ SZKOLE REALIZOWANY JEST PROJEKT

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania

uczniw klas I-III szk? podstawowych

w latach 2011-2013