HARCERZE
ZUCHY NA GO?CINNYCH ANDRZEJKACH

15310462 1170458749657511 483811407 n 630x354W dniach 25/26.11.2016 odby? si? biwak gromad Namiestnictwa Zuchowego pod has?em Andrzejki zuchowe Zuchowa Szko?a Czarodziejw w Szkole Podstawowej im. W?odzimierza Steyera w Krokowej. Tym razem nie by?o tradycyjnego lania wosku, przekuwania papierowych serc czy losw. Przenie?li?my si? w ?wiat magii.

 
Na ?o?nierskim szlaku...
n 071892 630x420Uczniowie Szko?y Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego, nale??cy do 1GZ "Nordowe Zuchy" zdobywali swoj? pierwsz? grupow? sprawno?? pt. "?o?nierz". W biwaku uczestniczy?y tak?e zaprzyja?nione gromady z Morskiego Hufca ZHP w Pucku: 5GZ Nadmorskie S?oneczka, 7GZ Le?ne Skrzaty, 8GZ Weso?e Krasnoludki, 2PGZ Nadmorskie Misie.
 
ZUCHY
14360454 1100988676604519 1975847786 oTak by?o w ubieg?ym roku szkolnym! Jak b?dzie teraz? Przekonaj sie sam;-)
Zapraszamy zuchy na zbirki w poniedzia?ki 16.15 - 17.30.
 
PAMI?TAMY...
dscf6841 630x473W pa?dzierniku prowadzimy od lat akcj? "Pami?tamy". Polega ona na tym,?e  w czasie zbirek odwiedzamy puckie nekropolie i na grobach harcerzy,instruktorw ,?eglarzy stawiamy znicz oraz k?adziemy szarf? z napisem "Pami?tamy". W ten sposb utrwalamy w?rd ?yj?cych wiedz? o ludziach,ktrzy przez 90 lat tworzyli harcerstwo na ziemi puckiej.
W tym roku zast?p postanowi? dodatkowo posprz?ta? miejsce upami?tniaj?ce marynarzy,ktrzy zgin?li na ORP "Kaszub". Ich grb znajduje si? na cmentarzu ?w.Jerzego - patrona harcerzy.
 
PIA?NICA

dscf6505 630x4736.10.2014r. tradycyjnie uczestniczyli?my w uroczysto?ciach w Pia?nicy. Tym razem pami?tkow? szarf? i znicze z?o?yli?my na grobie, ktrym jako ZHP Puck- si? opiekujemy. Z uwag? wys?uchali?my mszy ?w. Koncelebrowanej pod przewodnictwem arcybiskupa Tadeusza Goc?owskiego. Potem zapalili?my znicze w miejscu ka?ni i tu spotkali?my arcybiskupa, z ktrym porozmawiali?my. Nast?pnie odwiedzili?mygrb dzieci i miejsce po?wi?cone b?.Alicji Kotowskiej. Wrcili?my do Pucka wzmocnieni atmosfer? panuj?c? w tym dniu w Pia?nicy .

 
HARMONOGRAM PRACY...

Harmonogram pracy zast?pu Cz?apaki 32 Grunwaldzkiej Dru?yny Harcerskiej

im. Gen. Jzefa Hallera Morski Hufiec Z H P Puck

rok szkolny 2013/2014

 

 
KILKA INFORMACJI NA CIEKAWY POCZ?TEK...

32 DH "Cz?apaki" istnieje od 2007r. W lutym 2012r. zako?czyli?my pomy?lnie kampani? "Bohater" i 9.02.2012r. otrzymali?my akt nadania imienia Genera?a Jzefa Hallera. Wr?czy? go nam nasz honorowy go?? - hm. Adam Massalski - Przewodnicz?cy ZHP. Dzia?amy przy Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku. Pracujemy w trzech pionach : harcerskim, starszoharcerskim i w?drowniczym. Pierwszy z nich tworz? harcerze starsi: Filip Meina, Maciej Konkol, Kornel Wrblewski, Anna Wrese i Zuzanna Mstowska (Niepubliczne Gimnazjum) oraz Kinga Rybandt, Patrycja Riegel,  Krzysztof Malottki, Robert Dettlaff, Martyna Lessnau, Dominika Bonk, Marcelina Ostapowicz   (Publiczne Gimnazjum) i Daniel Gryszko "Ma?e Morze".

 
90 LAT HARCERSTWA NA ZIEMI PUCKIEJ

dscf6855 630x473Uczniowie klas IVB, VB, Vc, Vd, Ve i Vf  odwiedzili  31.10. i 6.11. sal? ratusza miejskiego, w ktrej obejrzeli wystaw? "90 lat harcerstwa na ziemi puckiej". Przygotowana zosta?a ona przez Towarzystwo Upi?kszania Miasta Pucka i 32 DH im. Gen. J. Hallera dzia?aj?c? przy naszej szkole. Ogl?daj?c zdj?cia prezentowane na tablicach uczniowie poznali nazwiska ludzi, dzi?ki ktrym idee skautingu rozkwit?y na terenie naszej ma?ej ojczyzny.

 
Harcerze w szkole

32 DH "Cz?apaki" istnieje od 2007r. W lutym 2012r. zako?czyli?my pomy?lnie kampani? "Bohater" i 9.02.2012r. otrzymali?my akt nadania imienia Genera?a Jzefa Hallera. Wr?czy? go nam nasz honorowy go?? - hm. Adam Massalski - Przewodnicz?cy ZHP. Dru?ynow? jest hm.Danuta Torli?ska.

Dzia?amy przy Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku.  Tu pracuj? harcerki i harcerze : Martyna Lessnau, Dominika Bonk, Paulina Hirsz, Martyna Stadler, Micha? Mielewczyk, Marcelina Ostapowicz , Jan Szopa, Kinga Mstowska, Zosia Szopa,  Dawid Rams, Remigiusz Gryszko, Andrzej Krzy?anowski, Szymon Pop?awski.

Pracujemy tez w pionie starszoharcerskim. Pierwszy zast?p tworz? uczniowie Niepublicznego Gimnazjum w Pucku pod wodz? dh. Ma?gorzaty Zar?by . Drugi - uczniowie Publicznego Gimnazjum pod wodz? hm. Ludwiki D?bickiej.

W tym roku przygotowujemy si? do Jubileuszu 90-lecia powstania harcerstwa na ziemi puckiej. Zdobywamy te? : Chor?gwian? Odznak? Rod?o i podk?adki pod ni? oraz Jubileuszow? Odznak? Hallerczyk ZHP i podk?adki pod ni?. Postanowili?my te? podj?? wyzwanie i zdoby? miana: Dru?yny Grunwaldzkiej oraz Dru?yny Grzesiakowej.