INTEGRACJA
RAZEM Z NAMI ...NIEBIESKIMI...AUTYSTAMI

p4090472 630x4539 KWIETNIA w Pucku zrobi?o si? niezwykle niebiesko, a to za spraw?  Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu "ZROZUMIE? ?WIAT" i obchodom ?wiatowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu, ktry zorganizowali. Pi?kna pogoda, pe?na integracja, ?wietne humory i mnstwo u?miechu, a to tego ogrom "b??kitnego"optymizmu... tak by?o... dzi?kujemy za zaproszenie :)

 
KONKURS NA KOSZYK WIELKANOCNY

wp 20150326 007 630x354W dniach 25 27.04.2015r. odby? si? przegl?d koszyczkw wielkanocnych.  Uczniowie oraz nauczyciele mieli mo?liwo?? podziwia?  efekty ko?cowe uczestnikw na korytarzu I pi?tra.  Autorami prac byli uczniowie klas integracyjnych.  Jak zwykle wykazali si? r?norodno?ci? doboru materia?w i kreatywno?ci?. Ka?da z prac cechowa?a si? estetycznym wykonaniem i wielobarwno?ci?. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

 
PIERWSZA LEKCJA P?YWANIA W 1E za nami...

p3200404 630x439Klasa 1e rozpocz??a cykl lekcji ze szko?? p?ywania "Ju? p?ywam" w COSie. Ka?dy pi?tek wi??e si? ze zdobywaniem nowych umiej?tno?ci zwi?zanych z nauk? p?ywania. Dzi?ki Stowarzyszeniu istniej?cemu przy naszej szkole "Subsidium" uda?o si? zdoby? grantowe dofinansowanie z miasta na nauk? p?ywania dla wyr?nionej klasy w Ma?ym Mistrzu. Pierwsza lekcja za nami i mimo, i? nie nale?a?a do naj?atwiejszych ... rado?? pierszakw i duma wychowawcy rzecz bezcenna :)

 
DZIE? OTWARTY W 2E

img 3624 630x42013.03.2015r. w klasie II e integracyjnej odby?y si? zaj?cia otwarte, w ktrych uczestniczyli rodzice uczniw. Tematem przewodnim by?a Wielkanoc, a dok?adniej robili?my koszyczki wielkanocne, ktre wykonywane by?y dowoln? technik?,np. z filcu, papieru, plastiku. Rodzice ze swoimi pociechami stworzyli prze?liczne koszyki, ktre b?dzie mo?na obejrze? podczas "Przegl?du koszyczkw wielkanocnych klas integracyjnych".

 
 
WARSZTAY PIERNIKOWE W 1E

pc170576 473x630... I 1e piernikami sie bawi?a, lukru i kolorowych rozmaito?ci nie szcz?dzi?a. Taka kulinarna zabawa to ?wietna sprawa.... by wyobra?ni? pobudzi?, a przy tym troszk? si? wypaskudzi?... Doda? nale?y z pe?n? ?wiadomo?ci?, ?e piernikowe podarki okaza?y si? smaczn?, a do tego wielk? rado?ci? :)

 
WYCIECZKA Z LITERK? P W 1E

pb260692 630x386Przy okazji wprowadzenia litery P klasa 1e odwiedzi?a Piekarni? "Konkol" w Karwii. Dzi?ki ogromnej pomocy Pani Moniki Jaszke-naszej szkolnej mamy, dzieci mia?y okazj? prze?y? niezwyk?e zaj?cia wi???c lekcje j?zyka polskiego z przyrod?. Has?o "od ziarenka do bochenka" zosta?o w pe?ni przeanalizowane przez pierwaszakw. Technologia dzieki ktrej powstaje pieczywo zrobi?o na dzieciach ogromne wra?enie.

 
WARSZTATY PIERNIKOWE 3E I 4E

20141121 093441 630x378Dzi?ki uprzejmo?ci dyrekcji O?rodka Adaptacyjnego oraz kucharki pani Ireny Kulka, klasy integracyjne 3e i 4e mog?y uczestniczy? w corocznych  warsztatach kulinarnych, zorganizowanych na terenie o?rodka. Pierniczki, ktre z wielk? staranno?ci? i pracowito?ci? zosta?y wykonane i wypieczone, uczniowie mogli udekorowa? lukrowymi flamastrami na zaj?ciach plastycznych ju? w szkole. Zach?camy do ich zakupu w dzie? ?wi?teczny  7 grudnia.

 
NOCNE WOJA?E 5E

20140919 190703 630x354,,Szkolne Nocowisko" Klasa 5e z pi?tku na sobot? sp?dzi?a noc w szkole. Wsplne spotkanie rozpocz??o si? zabaw? w podchody, podczas ktrej uczniowie wsapiale si? bawili. Po kolacji 2 zespo?ywykonywa?y plakaty o swojej klasie. Noc min??a szybko i bezzsennie. Wszyscy zadowoleni czekaj? na kolejn? ,,wspln? nock?". 

 

 
PIERWSZA LEKCJA W TERENIE 1E I 1C

cam00063 472x630Pierwszaki z 1e i 1c prze?y?y swoj? pierwsza lekcj? w terenie. Czteroosobowe dru?yny otrzyma?y mapki Pucka z zaznaczonymi charakterystycznymi miejscami naszego miasta tj. molo, stadion, Park Feliksa Nowowiejskiego, port jachtowy, port rybacki itp. Przystanw by?o a? 12 i ka?dy wi?za? si? z niebywa?ym zaanga?owaniem dzieci. Prcz mapek ka?da z dru?ym otrzyma?a 5 szablonw ilustracji przedstawi?j?cej min. kasztanowca, buk, muszelki, klon i new?, ktrych skarby musieli odnale?? w naszym parku. Zadania nie by?y ?atwe, a mino to pierwszaki spisa?y si? na medal.

 

      p1180780 630x420    Dnia 23 maja w pi?tek, klasa 2e integracyjna wraz z nauczycielami i opiekunami, wyruszy?a na plantacje borwki ameryka?skiej w okolice Wierzchucina. By?a to ju? druga wyprawa w tym roku szkolnym. Gospodarze plantacji pokazali prace, jakie maj? miejsce na polach wiosn?. Tym razem uczniowie mogli jedynie podziwia? ukwiecone na bia?o krzewy. Kolejn? niespodziank? by?a w?drwka przez pachn?cy konwaliami las do oddalonego oko?o kilometra wybrze?a morskiego, gdzie mo?na by?o zweryfikowa? wiadomo?ci na temat krajobrazu nadmorskiego.

 
SPOTKANIE INTEGRACYJNE "Bajkowe Przygody"

p1180704 630x420Dnia 15 maja 2014 r., w Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego, po raz kolejny, odby?o si? Spotkanie Integracyjne pod has?em "Bajkowe przygody". Na zaproszenie dyrekcji i nauczycieli wspomagaj?cych, ucz?cych w klasach integracyjnych przybyli: uczniowie Szko?y Podstawowej wraz z opiekunami ze Specjalnego O?rodka Szkolno -Wychowawczego z Pucka, uczniowie klasy III integracyjnej wraz z nauczycielem, ze Szko?y Podstawowej z ?elistrzewa, uczniowie klasy IV integracyjnej naszej szko?y. Nie zabrak?o rwnie? przedstawiciela w?adz miasta Pucka w osobie Burmistrza Miasta p. Marka Rintza, a tak?e rodzicw i dziadkw, ktrzy z zainteresowaniem przygl?dali si? przygotowanym przez uczniw inscenizacjom teatralnym.

 
DZIE? KREWNIAKA

dsc 0167 630x417Dnia 08.04.14r. z inicjatywy klasy integracyjnej 1e, przy wsparciu Urz?du Miasta Puck [projekt Postaw na Rodzin?], odby?a si? impreza Dzie? Krewniaka. Uczniowie zaprezentowali program artystyczny uwie?czony s?odkim pocz?stunkiem. Zaproszeni mogli rwnie? obejrze? wystaw? prac klasowych na temat ich rodzin. Go??mi honorowymi byli Burmistrz Miasta Puck, Dyrekcja Szko?y Podstawowej w Pucku oraz Zaproszeni przez dzieci krewni i przyjaciele. Wszystkim przyby?ym serdecznie dzi?kujemy za obecno??. Klasa 1e z wychowawczyniami.

 
WARSZTATY WIELKANOCNE W 3E

zdjcie0260 473x630W miniony pi?tek 4 kwietnia 2014r. klasa IIIe zorganizowa?a warsztaty wielkanocne. Uczniowie wraz ze swoimi rodzicami wykonywali kartki oraz ozdoby wielkanocne. Nie zabrak?o nam dobrych humorw, oryginalnych pomys?w. By? to czas mile sp?dzony. Dzi?kujemy rodzicom za przybycie. Poni?ej przedstawiamy efekty naszej pracy:>

 
ZAPROSZENIE DO 1E

img 0622 630x420Dnia 26 lutego 2014r. (?roda) w godzinach 8.00 - 8.45 w sali 125 w klasie 1e integracyjnej, odb?dzie si? kolejne spotkanie z cyklu lekcji otwartych dla rodzicw. Podczas zaj?? b?dziecie mogli Pa?stwo zaobserwowa? prac? i aktywno?? swoich pociech. Zapraszamy S.Korthals oraz D.Twork

 
ANDRZEJKI W SOSW

04 620x413Uczniowie klasy III e mi?o sp?dzili czas na zabawie andrzejkowej, ktra odby?a si? 27.11.13r. w SOSW w Pucku. Pani Natalia Rohde, prowadz?ca zabawy wprowadzi?a nas w ten magiczny nastrj opowiadaj?c, gaw?d? o historii wr?b andrzejkowych.

 
WARSZTATY KULINARNE

p1180100 630x421Dnia 26 listopada i 3 grudnia 2013r, uczniowie klas integracyjnych IVe i II e wraz z nauczycielami uczestniczyli w warsztatach kulinarnych, ktre odby?y si? na terenie puckiego O?rodka Adaptacyjnego. Dzieki otwarto?ci i ?yczliwo?ci pracownikw oraz podopiecznych,oprcz wypiekania i ozdabiania ?wi?tecznych piernikw, uczniowie mogli zwiedzi? budynek wraz ze znajduj?cymi si? tam pracowniami i obejrze? ozdoby ?wi?teczne wykonywane z wykorzystaniem r?nych technik i materia?w min. szk?a, drewna, wikliny, glinki, sznurka czy serwetek.

 
«PoczątekPoprzednia1234NastępnaOstatnie»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL