JU? P?YWAM

1 630x472Klasa 2e rozpocz??a cykl lekcji p?ywania w COS Cetniewo. Kontynuacja nauki p?ywania przynosi fantastyczne efekty. Ju? ?aden ucze? z 2e nie boi  si? zabaw w du?ym basenie, a co wa?ne ka?dy ucze? potrafi ju? p?ywa? na plecach bez wspomagaczy. To ?wietny wynik! P?ywanie przynosi wiele korzy?ci: wp?ywa dodatnio na oglny rozwj fizyczny i sprawno?? dziecka, rozwija jego uzdolnienia ruchowe i kszta?tuje podstawowe cechy motoryczne: si??, wytrzyma?o??, szybko?? i koordynacj? ruchow?.

 Trening w wodzie wp?ywa pozytywnie na sfer? psychiczn? przez wyrabianie m.in. takich cech osobowo?ci, jak: odwaga, zdyscyplinowanie, systematyczno??, pracowito??, si?a woli, samodzielno??. Co niezwykle wa?ne woda hartuje i uodparnia organizm na przezi?bienia o czym ?wiadczy pawie 100% frekwencja w naszej klasie. Poza tym p?ywanie rozwija mi??nie, ?wiczy i wzmacnie serce i oczywi?cie pozwala zachowa? ?adn? sylwetk?. Ju? nied?ugo wsplna lekcja p?ywania z rodzicami... ;-)