HALOWY TURNIEJ PI?KI NO?NEJ

dsc00776 Dnia  25.03.2015 na hali MOKSiR w Pucku odby? si?   Halowy Turniej  Pi?ki No?nej dla uczniw klas 4 i 5 szk? podstawowych. W turnieju  udzia? wzi??y zespo?y z   Pucka , Po?chowa ,Mrzezina. Turniej rozgrywano systemem ka?dy z ka?dym. Pierwsze miejsce zaj?? zesp? nr 1  ze Szko?y Podstawowej w Pucku, ktry wygra? 3 mecze i jeden zremisowa?. Na drugim miejscu uplasowa? si? zesp? ze  Szko?y Podstawowej w Mrzezinie, a na trzecim ze Szko?y Podstawowej w Po?chowie. 

Drugi zesp?  ze Szko?y Podstawowej w Pucku zaj?? 4 miejsce. Pierwsze trzy zespo?y otrzyma?y pami?tkowe medale i pi?ki. Pozosta?e zespo?y bior?ce udzia? w turnieju otrzyma?y pi?ki. Organizatorem turnieju by? MOKSiR w Pucku. Sk?ady zespo?w   NR 1. B?awat Cezary, Czeczko  Piotr, Szczawi?ski Grzegorz, Lis Kacper, Schmidt Mateusz i Kukowski Patryk. Zesp? NR  2. Albecki Miko?aj, Biela Micha?, Dybowski Jakub, Galas Kacper, Kolp Krzysztof, Prajs Oliwer, Skoczke Jan, Wesserling Cezary.