ZEBRANIE KO?A LIGI MORSKIEJ

Dnia 13 wrze?nia 2010r. odby?o si? zebranie Szkolnego Ko?a Ligi Morskiej i Rzecznej.

Tego dnia wybrali?my przewodniczacego Ko?a. Zosta? nim Jakub Mielewczyk, zast?pc? jest Kinga Rybandt. Cz?onkami Ligi s? Dominika Dzieko?ska, Amanda Cysewska, Paulina Zachariasz, Ada Koss, Weronika Reszkiewicz, Micha? Falkiewicz, Kamil Wrblewski i Dominika Borzyszkowska.

 

Nast?pnym punktem zebrania by?o ustalenie planu pracy na rok szkolny 2010/2011. Do najwa?niejszych zada? Ko?a b?dzie:

1. Pomoc w organizacji konkursu ?eglarsko-sportowego dla klas I - VI.

2. Wyjazd na basen do Cetniewa.

3. Przygotowanie "Pirackiej nocy" dla klas mlodszych.

4. Zorganizowanie uroczystego apelu z okazji rocznicy Za?lubin Polski z Ba?tykiem.

5. Wyj?cie na strzelnic?.

6. Wycieczka piesza na Kaczy Winkel.

7. Wyjazd do W?adys?awowa - zwiedzenie Hallerwki.

8. Wyj?cie do HOM-u, rejs na ?aglwkach.