NIEZWYK?A LEKCJA W GDY?SKIM AKWARIUM

akwarium7

NIEZWYK?A LEKCJA W GDY?SKIM AKWARIUM

Uczniowie naszej szko?y wybrali si? na wycieczk? szkoln? do Akwarium  Gdy?skiego. Na pocz?tku odby?y si? zaj?cia edukacyjne po??czone z prezentacj? multimedialn? pt. Spotkanie z Morzem Ba?tyckim.

Potem w laboratorium ogl?dali?my pod mikroskopem r?ne okazy z naszego morza. Nast?pnie  udali?my si? na zwiedzanie Akwarium, zobaczyli?my zwierz?ta morskie i   wodno-l?dowe z r?nych stron ?wiata.Na koniec bawili?my si? w sali mokrej, w ktrej mogli?my dotyka? rybek.By?a to bardzo udana wycieczka, pe?na niezapomnianych wra?e?.

{gallery}kolkomorskie/NIEZWYKLALEKCJAWGDYNSKIMAKWARIUM{/gallery}