DZIE? WOLONTARIUSZA

6 620x4655 grudnia nasza szko?a sta?a si? gospodarzem Dnia Wolontariusza.W tym dniu zebra?o si? ponad 50 wolontariuszy z naszej placwki  i puckiego hospicjum.Przybyli rwnie? koordynatorzy wolontariatu:Magdalena Kornacka,?aneta So?tys i Maciej Nowak. Podczas spotkania podsumowano roczn? prac? charytatywn? cz?onkw zespo?u,wyr?niono osoby szczeglnie aktywne oraz uczestnikw akcji ?wi?tecznej Zbirki ?ywno?ci.

Rozstrzygni?ty zosta? te? konkurs fotograficzny:"Cz?owiek,?wiat ,hospicjum widziane oczyma 
m?odego cz?owieka".Niespodziank? by?a premiera etiudy filmowej, w ktrej g?wn? rol? odgrywaj?  dwaj wolontariusze, cz?onkowie ko?a teatralnego Kuba Mielewczyk i ?ukasz Lademann.Opiekunem zespo?u i szkolnego wolontariatu jest Irmina Gerszewska.Przed publiczno?ci? swj popis w j?zyku kaszubskim dali arty?ci ze starzy?skiego gimnazjum.Nie zawiod?a te? hospicyjna kuchnia.Dzi?ki temu go?cie mogli si? posili? i delektowa? pysznymi kanapkami,surwkami oraz ciastem. Jedynym smutnym akcentem tego 
wieczoru by?o po?egnanie psycholog i koordynatora wolontariatu oddzia?owego Magdy Kornackiej,ktra odchodzi z Pucka.Wolontariusze podzi?kowali za mi?? i serdeczn? wsp?prac? ,wr?czaj?c Magdzie skromny upominek.Psycholog ze wzruszeniem ?egna?a si? z ka?dym indywidualnie.Sponsorem ca?ej uroczysto?ci by?o puckie hospicjum,za? lokal zosta? udost?pniony za zgod? i aprobat? naszej dyrekcji.Wcze?niej uczniowie naszej szko?y mogli zapozna? si? z ide? wolontariatu oraz zapisa? si? do istniej?cej od 
dwch lat grupy. Tej inicjatywie towarzyszy?o spore zainteresowanie.