WOLONTARIUSZE W AKCJI

pc010170 620x465Wolontariusze z naszej szko?y i puckiego hospicjum wsplnie uczestniczyli w tegorocznej akcji zbirki ?ywno?ci dla potrzebuj?cych rodzin.Przez dwa dni pod opiek? koordynatorek-pa?: Kamili Wittbrodt i Irminy Gerszewskiej-zbierano dary pucczan,ktrzy podzielili si? z innymi swoimi przed?wi?tecznymi zakupami.

Paczki niebawem dotr? mi?dzy innymi  do kilku rodzin naszych uczniw,b?d?cych  w trudnej sytuacji materialnej i rodzin osieroconych ,podopiecznych  miejscowego hospicjum.Planujemy  na wiosn? 
rozszerzy? akcj? i obstawi? wi?cej stanowisk w puckich sklepach.Wszystkim zaanga?owanym z seca gor?co dzi?kujemy i zapraszamy do dalszej wsp?pracy