ZAKO?CZENIE COMENIUSA

p1120388Wraz z ko?cem roku zako?czyli?my rwnie? projekt COMENIUS. Projekt w ktrym czynnie uczetniczyli?my przez ostatnie 2 lata. Nasza szko?a oraz szko?y z Lavis i Stein dzieki temu przedsi?wzi?ciu mia?y mozliwo?? nie tylko poznania tradycji i obyczajw zaprzyja?nionych regionw, ale tak?e wymiany w?asnych standardw, do?wiadcze? i umiej?tno?ci.

27 czerwca 2012roku odby?o si? spotkanie podsumowuj?ce PROJEKT COMENIUS 2010-2012 ?wi?ta i zwyczaje w ci?gu roku. W spotkaniu uczetniczyli nauczyciele, ucziowie bior?cy udzia? w projekcie, rodzice oraz zaproszeni go?cie. Wszyscy uczetnicy mi?li mo?liwo?? zapoznania si? ide?, osi?gni?ciami zrealizowanego projeku, a tak?e otrzymali podarki w formie biuletynu oraz kalendarza wykonanego na zako?czenie COMENIUSA.