WIZYTA W SZKOLE NIEMIECKIEJ W STEIN

dsc_0797W dniach 23.11- 29.11. 2010r. nauczyciele ze szko?y w Pucku wzi?li udzia? w spotkaniu partnerskim w ramach realizacji projektu Comenius w niemieckiej szkole podstawowej w Stein.

 

 

Tematem spotkania by?o Bo?e Narodzenie. W zwi?zku z tym tematyka zaj?? z uczniami w niemieckiej szkole wi?za?a si? ?ci?le z przygotowaniami do ?wi?t.  Oficjalna inauguracja projektu odby?a si? 24.11.2010 w niemieckiej Grundschule.

Dyrektor szko?y Frau Klenk przywita?a przyby?ych go?ci z krajw partnerskich oraz w?adze miasta w osobie burmistrza Kurta Kromera, a tak?e przedstawicieli rodzicw. Uroczysto?? zako?czono zamieszczeniem tablicy informuj?cej o realizacji partnerskiego programu Comenius oraz wsplne zdj?cie uczestnikw. W?adze miasta bardzo mocno i przy ka?dej okazji podkre?la?y znaczenie programu Comenius. Burmistrz wyra?nie to podkre?li? na inauguracji programu oraz na otwarciu Weihnachtsmarktes w Stein, a tak?e na uroczystym spotkaniu w ratuszu 27.11 i po?egnalnej kolacji 28.11.

Wizyta w Stein by?a dla naszych naszych nauczycieli cennym do?wiadczeniem, z uwagi na bezpo?redni kontakt z systemem edukacji w Niemczech.

Nauczyciele z Polski oraz W?och prowadzili w klasach niemieckich zaj?cia z uczniami. Ka?dy z partnerw projektowych przywiz? ze sob? materia?y i produkty potrzebne do zrobienia ozdb i da? ?wi?tecznych typowych dla ich kraju.

Nauczyciele z Polski zabrali ze sob? rwnie?:

  • prezentacj? multimedialn? dotycz?c? obchodw ?wi?t Bo?ego Narodzenia na Kaszubach (GWI?D?E). Prezentacj? t? przygotowali uczniowie na zaj?ciach teatralnych i regionalnych razem ze swoimi nauczycielami j?zyka polskiego
  • kartki ?wi?teczne dla uczniw ze szko?y niemieckiej i w?oskiej
  • zdj?cia klas bior?cych udzia? w projekcie

Polscy nauczyciele w Stein obserwowali tak?e zaj?cia prowadzone przez niemieckich pedagogw oraz prowadzili dyskusje z kolegami ze szk?: niemieckiej i w?oskiej na temat pracy dydaktycznej i wychowawczej w swoich placwkach.

Prace wykonane z dzie?mi niemieckimi przez polskich nauczycieli zosta?y przekazane  na stoisko kiermaszu ?wi?tecznego, z ktrego zysk przekazano na potrzeby Fundacji Kinderkrebs Stiftung Madeleine Schickendanz nios?cej pomoc chorym dzieciom.

{gallery}COMENIUS/STEIN2012{/gallery}