WIZYTA W SZKOLE W?OSKIEJ W LAVIS

dsc_0187Nauczyciele ze Szko?y Podstawowej w Pucku w dniach 28.02-06.03.2011 wzi?li udzia? w spotkaniu partnerskim projektu Comenius we w?oskiej szkole w Lavis. Tematem tego spotkania by? karnawa? i tradycje z nim zwi?zane w poszczeglnych krajach. 

Na oficjalnym rozpocz?ciu spotkania partnerw projektowych w szkole w Lavis 01.03.2011 byli obecni burmistrz miasta Lavis, nauczyciele i rodzice uczniw.

Przyby?ych go?ci powita? dyrektor szko?y Loris Taufer oraz burmistrz miasta. Spotkanie u?wietni? program artystyczny przygotowany przez w?oskich nauczycieli oraz uczniw. Nauczyciele z Polski poprowadzili zaj?cia z dzie?mi w?oskimi ,na ktrych opowiedzieli o zwyczajach karnawa?owych na Kaszubach oraz tradycjach kulinarnych, uczyli podstawowych s?w w j?zyku polskim( ka?de dziecko otrzyma?o przygotowany przez polskie dzieci s?ownik multimedialny), przedstawili pracuj?c z map? Polski najwa?niejsze polskie miasta, opowiadali o naszym mie?cie i szkole pos?uguj?c si? fotografiami, uczyli dzieci w?oskie piosenki zabawy Ojciec Wirgiliuszi wykonywali dzieci?ce maski karnawa?owe. Polscy nauczyciele byli rwnie? obserwatorami zaj?? we w?oskiej szkole, a tak?e jurorami oceniaj?cymi przygotowanie grup karnawa?owych uczestnicz?cych w pochodzie karnawa?owym w Lavis.

Spotkanie we W?oszech by?o te? okazj? do poznania regionu, wymiany do?wiadcze?, poznania w?oskiej tradycji karnawa?u poprzez lekcj? muzealn? na temat historii karnawa?u we W?oszech i tworzenia masek karnawa?owych.                                                                                                       Na zako?czenie spotkania ca?y zesp? projektowy go?ci? w ratuszu miasta Lavis, gdzie spotkali si? z gospodarzem- burmistrzem Pelegrini oraz burmistrzem miasta Stein.