SPOTKANIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PUCKU

dsc_0311W dniach 23-30.05.2011r. nasza szko?a go?ci?a w ramach realizacji projektu Comenius nauczycieli ze szk? w Stein i Lavis.

 

Tematem naszego spotkania by? Dzie? Dziecka. Na uroczystym otwarciu go?cili?my w szkole w dniu 25.05.2011 burmistrza miasta Puck Pana Marka Rintza, zast?pc? burmistrza miasta Pana Zenona Dettlaffa, Pani? Danut? Dettlaff inspektora ds o?wiaty.

Przyby?ych go?ci przywita? dyrektor szko?y Pan Zdzis?aw Pruchniewski, ktry w swoim przemwieniu podkre?li? znaczenie programu Comenius i korzy?ci jakie niesie dla wszystkich uczestnicz?cych w nim partnerw. Nauczyciele Niemiec i W?och byli te? oficjalnymi go??mi w?adz miasta w dniu 27.05.2011, gdzie na uroczystej kolacji wag? mi?dzynarodowych kontaktw podkre?li? burmistrz miasta Puck.

W ramach spotkania nauczyciele z partnerskich szk? prowadzili zaj?cia z polskimi uczniami, uczestniczyli w lekcji w Muzeum Ziemi Puckiej, hospitowali zaj?cia lekcyjne i pozalekcyjne w naszej szkole, bawili si? z uczniami klas projektowych na kr?gielni.

Spotkanie w Polsce by?o te? okazj? do poznania regionu. Go?cie odwiedzili Gda?sk, Gdyni?,Hel, Rozewie, Jastrz?bi? Gr?.

Kulminacyjnym punktem wizyty w Szkole Podstawowej w Pucku sta? si? tradycyjny festyn z okazji Dnia Dziecka, ktry mia? miejsce w niedziel? 29.05.2011.

Nauczyciele z Niemiec i W?och mogli na festynie obejrze? wystaw? pt. Tak ?wi?tujemy. Szko?a polska przygotowa?a powierzchni? wystawow?, a prace zamieszczone na wystawie przygotowali uczniowie ze wszystkich szk? partnerskich (Puck,Stein,Lavis). Zaprezentowano te? Rok z ?ycia polskiej szko?y- zdj?cia z wydarze? uroczysto?ci i imprez mo?na by?o obejrze? na hali gimnastycznej, gdzie zosta?y wyeksponowane. Festyn z okazji Dnia Dziecka to w naszej szkole impreza otwarta, przygotowana wsplnymi si?ami przez rodzicw, nauczycieli i uczniw. Nasi partnerzy projektowi mieli okazj? poobserwowa? szkoln? zabaw?, a tak?e w niej czynnie uczestniczy?. Wsplny wyst?p na scenie sprawi? wszystkim ogromn? rado??.

Zaplanowane dzia?ania projektowe sta?y si? rwnie? jak przy ka?dym spotkaniu okazj? do wielu ciekawych dyskusji i przemy?le?.

Nie ulega w?tpliwo?ci,?e  poprzez wsplne kontakty wszyscy poszerzamy i bogacimy swoj? wiedz? i do?wiadczenie.