WIZYTA W SZKOLE NIEMIECKIEJ W STEIN

dsc05479W dniach 12-16.09 2011r. Nauczyciele ze Szko?y Podstawowej w Pucku uczestniczyli w spotkaniu w szkole niemieckiej w Stein w ramach realizacji projektu Comenius , ktrego tematem by? pocz?tek roku szkolnego.

 

Ka?dy z partnerw projektowych przedstawia? tradycje swoich szk? zwi?zane z rozpocz?ciem nauki w szkole.

Niemiecki pocz?tek roku szkolnego przypad? na dzie? 13.09.2011. Nauczyciele z Polski i W?och uczestniczyli jako obserwatorzy w tym wydarzeniu.

Na zaj?ciach w kolejnych dniach spotkania polscy nauczyciele przedstawili prezentacj? zwi?zan? z tradycj? naszej szko?y. Opowiadali o uroczystym pasowaniu na ucznia klas I , odpowiadali na pytania dzieci niemieckich i  uczyli  polskiej piosenki Dosta? Jacek elementarz. Nauka tej piosenki sprawi?a uczniom z niemieckiej szko?y wiele rado?ci. Oprcz prowadzenia zaj?? polscy nauczyciele uczestniczyli w obserwowaniu lekcji prowadzonych przez niemieckich pedagogw, brali udzia? w zaj?ciach zorganizowanych w Muzeum Zabawek w Norymberdze, poznawali region i jego histori?.Spotkanie w Niemczech zako?czy?a konferencja nauczycieli przygotowana przez dyrekcj? i nauczycieli Grundschule Stein.