20161211 162835 630x316W czasie festynu ?wi?tecznego dzieci mogli przekona? si? jak dzia?aj? ich fale mˇzgowe. W sali komputerowej przy pomocy opasek ľ urz?dze? generuj?cych  fale mˇzgowe, mo?liwe sta?o si? sterowanie grami bez pomocy lub z niewielk? pomoc? klawiatury. Zabawa sprawia?a niezwyk?a frajd? zarˇwno doros?ym jak i dzieciom oraz cieszy?a si? du?ym zainteresowaniem.