Na ?o?nierskim szlaku...
n 071892 630x420Uczniowie Szko?y Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego, nale??cy do 1GZ "Nordowe Zuchy" zdobywali swoj? pierwsz? grupow? sprawno?? pt. "?o?nierz". W biwaku uczestniczy?y tak?e zaprzyja?nione gromady z Morskiego Hufca ZHP w Pucku: 5GZ Nadmorskie S?oneczka, 7GZ Le?ne Skrzaty, 8GZ Weso?e Krasnoludki, 2PGZ Nadmorskie Misie.
?o?nierz, to kto? kto przede wszystkim jest odwa?ny, pos?uszny, karny oraz jest zdolny w ka?dej chwili do po?wi?ce? . Zawodnicy po wykonaniu "Ksi??eczki Wojskowej" mogli rywalizowa? ze sob? w r?nych konkurencjach tj.: czo?ganie w labiryncie, rzut granatem, strzelanie, przenoszenie rannego, musztra, sk?adanie munduru, skok w workach, wspinaczka oraz chodzenie po polu minowym. Po zaci?tej rywalizacji w mi?ej atmosferze oraz przestrzeganiu zasad fair play wszyscy zm?czeni i szcz??liwi poszli spa?. Po zaci?tej rywalizacji w mi?ej atmosferze oraz przestrzeganiu zasad fair play wszyscy zm?czeni i szcz??liwi poszli spa?. Nast?pnego dnia pojechali?my na dzie? otwartych koszar do Jednostki Wojskowej w Rzucewie, gdzie rozmawiali?my z ?o?nierzami oraz pog??biali?my wiedz? przy doskonale przygotowanych punktach. Tym razem rzucali?my prawdziwym modelem granatu, strzelali?my do elektronicznej tarczy, udzielali?my pierwszej pomocy przedmedycznej itp ?o?nierze zaprezentowali sprz?t wojskowy, ktry cieszy? si? ogromnym zainteresowaniem zuchw. Panu pu?kownikowi Mariuszowi Czeczko sk?adamy serdeczne podzi?kowania za zorganizowanie wspania?ych zaj??. Ten dzie? zostanie d?ugo w naszej pami?ci.