?WIETLICA - WA?NE INFORMACJE

swietlicaDo naszej ?wietlicy zapraszamy od 7.00 do 17.00. Aby zapisa? dziecko nale?y wype?ni? Kart? Zg?oszenia Dziecka i z?o?y? j? u nauczycieli ?wietlicy ( poni?ej do wydruku).  Celem dzia?alno?ci naszej ?wietlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zaj?ciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i mi?ym otoczeniu, stworzenie warunkw do wypoczynku, zjedzenia posi?ku i odrobienia prac domowych. ?wietlica spe?niaj?c sw? funkcj? opieku?cz? stara si? rozwija? umiej?tno?ci i uzdolnienia dzieci, wyzwala? ekspresj? twrcz? i kszta?towa? sprawno?? ruchow?. Staramy si? ,aby nasze zaj?cia uczy?y dzieci wsp?dzia?ania w grupie i kszta?towa?y umiej?tno?? komunikowania si?.

KADRA NASZEJ ?WIETLICY

mgr Izabela Pilc

Lucyna Radziejewska

mgr Agnieszka Jeka

Natalia Twork

mgr Ewelina Albertin

DOKUMENTY 

KARTA ZG?OSZENIOWA DZIECKA

O?WIADCZENIE - samodzielny powrt dziecka do domu

WYPRAWKA

 

REGULAMIN ?WIETLICY