SUBSIDIUM I FERIE Z BAJK?

20160225 102722 630x377W zatoce powsta? wielki szum

a? do szpiku o?ci,

kto? pu?ci? plotk? w t?um,

?e my ?ledzie, ?e my ?ledzie, ?e my ?ledzie

 nie s?uchamy wiadomo?ci!

 

 Niech mi szprotka dzi? nie bredzi

wszak na ?ledzia tu przysta?o

aby ?led? porz?dnie ?ledzi?

co w zatoce b?dzie si? dzia?o!

 

Nie wiem, czy s?yszeli?cie? Belonka przyp?ywa! To znaczy jeszcze nie teraz, dopiero za trzy miesi?ce, ale my ju?  zim? przygotowujemy si? na to wydarzenie. Co prawda, nie ?ledzie lecz szproty przekaza?y nam t? wiadomo??, najwa?niejsze jednak, ?e wiadomo?? dotar?a!

 A na powa?nie: w ramach spotka? zorganizowanych przez SUBSIDIUM na ferie zimowe- w czwartek, 25 lutego br. grupa dzieci uczestnicz?ca w tych zaj?ciach wys?ucha?a bajki autorstwa Magdaleny Borzyszkowskiej, przygotowywanej na tegoroczn? Belonad?. Temat wzi?? si? od nazwy rybki, ktra co roku przyp?ywa do Zatoki Puckiej na tar?o i go?ci tu oko?o trzech tygodni. Bajka opowiada o przygodach Belonki: o jej spotkaniu ze ?ledziami i szprotkami, o wizycie u Bantki i o niebezpiecznej przygodzie, a zadaniem dzieci by?o zilustrowanie bohaterw opowiadania w ramach konkursu plastycznego przygotowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i M?odzie?y SUBSIDIUM. Wszyscy z ogromnym zapa?em zabrali si? do pracy. Najciekawsze obrazki zostan? nagrodzone i umieszczone w ksi??eczce, ktra uka?e si? ju? wkrtce!

A zatem:

Szorujcie muszle!  Polerujcie ?uski!  B?dzie bal! Trzeba wszystkich powiadomi?!  Ruszcie si? ?ledzie, bo go?? jedzie!